Poslovanje

Splošni pogoji poslovanja trgovine www.fidu.si

Navedeni splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med podjetjem FIDU kot prodajalcem / skrbnikom spletnega mesta www.fidu.si in kupci v spletni prodajalni www.fidu.si. Kupec z uporabo spletnega mesta www.fidu.si  potrdi, da je seznanjen s pogoji poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

 

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje FIDU se zavezuje, da bo osebne podatke kupcev trajno varovalo in uporabljalo izključno v namen izvedbe nakupa v skladu z ZVOP-1.

 

Registracija

Za nakup v spletni trgovini se morajo uporabniki najprej registrirati. Po registraciji nato prejmejo potrditveno sporočilo.

 

Postopek nakupa

Kupec izbere željene izdelke, jih vstavi v nakupovalni kovček, ko je z nakupovanjem zaključil, potrdi nakup s tipko Nadaljuj z naročilom. Nato izpolni obrazce s svojimi podatki in sledi navodilom do zaključna nakupa, ki ga potrdi z gumbom Dokončaj nakup in plačaj. S potrditvijo naročila je kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta www.fidu.si.

 

Oddaja naročila

Vsako oddano naročilo pomeni sklenjeno pogodbo in zavezuje tako prodajalca, kot kupca. Vsa naročila so shranjena v elektronski obliki na strežniku prodajalca. Kupec, ki želi pridobiti svoje naročilo, mora svoj zahtevek posredovati po elektronski pošti na naslov info@fidu.si. Prodajalec bo nato kupcu v ustrezni obliki posredoval njegovo naročilo.

 

Plačilo

Pravne in fizične osebe lahko plačajo naročeno blago v enkratnem znesku z obrazcem BN02 ali pa po predračunu. Naročilo oddano preko spletne trgovine je osnova za pripravo ustreznega računa ali odpremo blaga s plačilom po povzetju ali po predračunu, odvisno od načina plačila, ki ga je izbral kupec.

Račun o opravljenem plačilu kupec prejme po pošti skupaj z naročenim blagom.

 

Cene

Vse cene izdelkov v spletni trgovini so v evrih in že vključujejo DDV. Cene veljajo na dan oddaje naročila. V primeru napake ali spremembe cene med postopkom naročila, prodajalec kupcu omogoči odstop od naročila oziroma ponudi primerno rešitev. Do plačila celotne kupnine ostane blago last prodajalca.

 

Nakup

Po oddaji naročila bo kupec prejel obvestilo na elektronski naslov naveden v postopku registracije. Za točnost podatkov navedenih v registracijskem postopku se lahko prodajalec obrne na kupca tudi preko elektronske pošte. Prodajalec bo kupcu posredoval potrditev naročila in s tem je pogodba o nakupu naročenega blaga sklenjena in veljavna.

 

Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba je sklenjena takrat, ko kupec potrdi naročilo, prodajalec pa  mu o tem pošlje obvestilo v elektronskem sporočilu.

 

Odstop od pogodbe

Kupec lahko pred oddajo naročila kadarkoli odstopi od pogodbe. To lahko naredi vse do končnega potrdila naročila, ki glasi: "Dokončaj nakup in plačaj".

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona .

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

 -  potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,

 -  potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

 - potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

 -  potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena  teči z dnem sklenitve pogodbe.

 Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena  pri teh pogodbah:

 

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 1. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 1. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 1. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 1. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 1. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 1. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 1. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 1. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 1. sklenjenih na javnih dražbah;
 1. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 1. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 1. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

(1)          Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona  prenehajo obveznosti strank glede:

-              izpolnjevanja pogodbe ali

-              sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

(2)          V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

(3)          Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

(4)          Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

(5)          Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

(6)          Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona , razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

(7)          Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

(8)          Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

(9)          Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

(10)        Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena  in a43.e člena tega zakona .

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-100-04254-OB~P005-0000.PDF

 

Reklamacije

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
-      odpravi napako na blagu ali
-      vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
-      blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
-      vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V primeru reklamacije se lahko obrnete na: info@fidu.si.

Povezava za spletno reševanje potrošniških sporov: KLIK
Za reševanje sporov lahko kupec vloži tožbo pri pristojnem sodišču v kraju stalnega prebivališča kupca.

 

Garancija

Garancija je obveznost, ki jo podjetje FIDU prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v oglaševalskem sporočilu. Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil in ob predložitvi veljavnega računa. Garancija velja ob pravilni uporabi izdelkov.

 

Dobavni roki

Podjetje FIDU se zavezuje, da bo naročeno blago dostavilo v najkrajšem možnem času. Izdelke, ki so na zalogi, bomo odposlali najkasneje v petih delovnih dnevih od potrjenega naročila. Za izdelke, ki niso na zalogi, je rok dobave odvisen od razpoložljivosti pri distributerju in ga naročniku po elektronski pošti sporočimo takoj po potrditvi naročila. Naročnik bo kupljeno blago prejel na naslov, ki ga je navedel ob naročilu.

 

Poštnina

Poštnina je odvisna od vrednosti vašega nakupa. Pri nakupu enega ali več izdelkov v vrednosti do 100€, poštnina znaša 7,5€. Pri nakupu enega ali več izdelkov v vrednosti nad 100€ je poštnina brezplačna. Strošek poštnine se obračuna pri oddaji naročila.